the journalist

ژورنالیست

آتش سوزی سینما رکس آبادانسیدعلی خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی
بهمن 1357 تهران    
سیدعلی خامنه ای 1357                                

 

 

در 28 مرداد 1357 شهر آبادان شاهد فاجعه ای بود که در تاریخ انقلابات جهان بی نظیر است.

چرا از انقلاب سخن می گوییم؟ سوختن حدود چهارصد انسان به هنگام تماشای یک فیلم چه ربطی به انقلاب دارد؟

آنچه زیر عنوان «مقصر اصلی آدم سوزی سینما رکس آبادان کیست؟» پیش رو دارید، گزارش مستندی است برگرفته از روزنامه کیهان در سالهای 57 تا 59 ...

این گزارش بدون هرگونه شرح و تفسیری به روشنی نشان می دهد چه کسانی مقصران اصلی فاجعه سینما رکس آبادان هستند. بررسی پرونده سینما رکس و محاکمه به اصطلاح متهمان آن توسط همان کسانی انجام شد که این فاجعه را به عنوان یکی از ابزار مبارزه انقلابی با هدف پیروزی انقلاب و رسیدن به قدرت سازماندهی کرده بودند.

به راستی مقصر اصلی آدم سوزی سینما رکس آبادان کیست؟

برای پرسش به این پاسخ کافیست سخنان و دفاعیات «حسین تکبعلی زاده» را که به عنوان متهم اصلی اعدام شد بخوانید.

 

 | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 16 | | 17 | | 18 | | 19 |  | 20 |
| 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |

| 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |
 


سردر سینما رکس پس از آتش سوزی
به هنگام آتش سوزی سینما، فیلم گوزنها با شرکت بهروز وثوقی و پرویز فنی زاده نمایش داده می شد.
 

| © 2002 | | alefbe - journalist | | berlin | | germany |